تاریخ شفاهی قمبوان

تاریخ شفاهی: به کسانی که در عرصه تاریخ صاحب نقش بوده اند اما مجال آن را نیافته اند که صدای خود را به گوش دیگران برسانند. این امکان را می دهد که اثر خود را در تاریخ ثبت و ضبط نمایند. مورخ به سراغ این افراد می رود و با ضبط صدایشان آنها را به دیگران شناسانیده و آن قسمت از تاریخ را که فقط آنها می دانند به گوش همه برساند.

 

در این قسمت ما بخش هایی از تاریخ قمبوان را که در دل و در سینه افراد است می نگاریم و برای ثبت در تاریخ می نویسم

/ 0 نظر / 10 بازدید